+48 668 031 352
hotel@nawierzynka.pl

 

REGULAMIN PLACU ZABAW „PARK PINOKIO”

§ 1
Informacje ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym plac zabaw („Park Pinokio”) Hotel Na Wierzynka Restauracja Maryla s.c. A.J. Pasek, ul . Wierzynka9, 32-020 Wieliczka NIP: 6831662066,  Regon 351338454
 2. Zarządzający świadczy na rzecz Klientów usługi obejmujące odpłatne udostępnienie Placu Zabaw „ Park Pinokio” do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.
  3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Placu Zabaw „ Park Pinokio” , zwane ”Klientami”. Klientami są Osoby Dorosłe, Dzieci (osoby małoletnie), Rodzice, Opiekunowie.
  4. Warunkiem korzystania z Placu Zabaw „ Park Pinokio” jest indywidualne, pisemne lub elektroniczne zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełniane treścią innych regulaminów, z którymi Klient ma obowiązek się zapoznać, w szczególności treścią instrukcji i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji „Park Pinokio” . W przypadku wprowadzenia regulaminów szczegółowych postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i nadal są wiążące. Treść Regulaminu dostępna jest w recepcji  Hotel Na Wierzynka  oraz na www.parkpinokio.pl

 

§ 2
Zasady Płatności

 1. Korzystanie z Plac Zabaw –„ Park Pinokio” jest odpłatne. Wysokość opłat za bilet wstępu określona jest w Cenniku Plac Zabaw – Park Pinokio , zwanym dalej „Cennikiem”.
  2. Cennik dostępny jest w recepcji Hotel Na Wierzynka oraz na www.parkpinokio.pl
  3. Zakup biletów może być dokonany poprzez system dostępny on-line na stronie www.parkpinokio.pl (zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie płatności elektronicznych lub w recepcji Hotel Na Wierzynka.
  4. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na komfort naszych Klientów liczba osób mogących jednocześnie korzystać z Placu Zabaw „ Park Pinokio” jest ograniczona. W przypadku osiągnięcia limitu Klientów sprzedaż biletów zostanie wstrzymana.
  6. Warunkiem koniecznym i niezbędnym, umożliwiającym zakup biletu wstępu, jest posiadanie specjalnego konta (zwanego „Kontem Klienta”). Konto Klienta można założyć zdalnie poprzez www.parkpinokio.pl
  7. Zmiany danych zapisanych na Koncie Klienta może dokonać jedynie Personel Airo Active Park na prośbę Klienta.
  8. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem systemu online Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji, zawierającą bilet uprawniający do wejścia.
  9. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem danych przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Zarządzający nie miał wpływu.
  10. Zarządzający wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne. Prośby o faktury można składać osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie Zarządzającego albo elektronicznie.
  11. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

§ 3
Bilety

 1. Bilet wydawany jest w postaci gumowej bransoletki za które pobierana jest kaucja w wysokości 10pln
  2. Bilet uprawnia do pobytu w „Parku Pinokio” określonej jednostce czasu wykupionej przez Klienta.
 2. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na plac zabaw poprzez dokonanie dodatkowej opłaty za określony czas.
  3. Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie Bransoletki naliczona zostanie opłata w wysokości 50 zł.
  4. W przypadku niewykorzystania biletu, jak również niewykorzystania opłaconego czasu, nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.

 

§ 4
Ogólne zasady korzystania z Placu Zabaw Park Pinokio

1.Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 1 do 13 roku życia.

2Plac Zabaw jest przeznaczony dla gości hotelowych i indywidualnych za korzystanie z placu jest pobierana opłata.

– Opłata jednorazowo za jeden dzień od gości hotelowych

– Opłata od gości indywidualnych zgodna z cennikiem.

Przy czym plac czynny jest codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie i są dostosowywane do udostępnianych atrakcji  oraz czynników związanych z pogodą

 1. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Placu Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 2. Rodzice/opiekunowie, w przypadku konieczności wejścia na Plac Zabaw zobowiązani są przed wejściem posiadania odpowiedniego obuwia sportowego. Wejście na plac jest możliwe tylko w obuwiu sportowym. Podyktowane jest to zachowaniem bezpieczeństwa podczas korzystania z atrakcji.
 3. Każde dziecko ( dzieci)  niezależnie od wieku muszą przebywać na placu  zabaw pod opieką rodzica lub wyznaczonego opiekuna sprawującego opiekę.
 4. Zabrania się pozostawiania przez opiekuna/rodzica dziecka, dzieci bez nadzoru na urządzeniach dostosowanych do wieku dziecka
 5. Rodzic opiekun może bawić się z dzieckiem na Placu Zabaw.
 6. Rodzic/opiekun zostaje zobowiązany aby przed wejściem na plac dzieci nie posiadały żadnych elementów w kieszeniach , oraz kolczyków, łańcuszków, wiszących elementów odzieży jak sznurki, szelki, wisiorki. Wszystkich tych rzeczy, które mogą wypaść z kieszeni, zacisnąć się, zakleszczyć się, zawinąć, obwinąć, przeciąć, rozciąć, zahaczyć, rozerwać, zmiażdżyć. Wszelkie te rzeczy/elementy które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla osób bawiących się na Placu Zabaw.
  W czasie korzystania z Placu Zabaw „Park Pinokio” należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji przy urządzeniach oraz udzielanych przez Personel Park Pinokio . Osoby niestosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminów szczegółowych lub zakłócające porządek mogą zostać wyproszone z Park Pinokio bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
  6. Zabrania się korzystania z  urządzeń Parku Pinokio niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna w tym:

-POPYCHANIE INNYCH DZIECI,

-WYRZUCANIE PIŁECZEK Z BASENU,

WNOSZENIA JEDZENIA I NAPOJÓW NA PLAC ZABAW,

JEDZENIA, ŻUCIA GUM ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – GROZI ZADŁAWIENIEM;

WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJI, OGRODZENIA PLACU ZABAW- GROZI UPADKIEM;

-KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W SPOSÓB SPRZECZNY Z ICH PRZEZNACZENIEM;

-WNOSZENIA NA TEREN PLACU ZABAW PRZEDMIOTÓW POTENCJLANIE NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ ZRANIENIE, UKŁUCIE LUB INNY USZCZERBEK NA ZDROWIU;

-WYNOSZENIE ZABAWEK Z PLACU ZABAW ORAZ WNOSZENIE SWOICH ZABAWEK NA TEREN PLACU ZABAW.

 1. Dozwolone jest wnoszenie oraz spożywanie na teren Park Pinokio napojów bezalkoholowych oraz przechowywanie i spożywanie ich w miejscach dozwolonych.
  9. Na terenie Placu Zabaw istnieje bezwzględny zakaz:
  a) nieobyczajnego zachowania, używania wulgarnych i obraźliwych słów,
  b) wprowadzania zwierząt,
  c) wnoszenia i korzystania ze sprzętu sportowego lub innych przedmiotów niezaakceptowanych przez Personel,
  d) wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Park Pinokio
  10. Klienci noszący okulary bądź soczewki kontaktowe powinni zachować szczególne środki ostrożności.
  11. Osoby agresywne, niszczące elementy wyposażenia lub zakłócające korzystanie przez inne osoby z atrakcji Park Pinokio będą wypraszane. W takim wypadku nie należy się zwrot opłaty za bilet. Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zniszczeń lub uszkodzeń..
  12. Każdy Klient ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Personelowi Park Pinokio wszelkich naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań pozostałych Klientów.
  14. Informację o wypadku mającym miejsce na terenie Park Pinokio , jak również potrzebę udzielenia pierwszej pomocy można zgłaszać do każdego pracownika Park Pinokio . W takim wypadku Personel niezwłocznie udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwie ratownika oraz w razie potrzeby wezwie pomoc medyczną.

§ 5
Odpowiedzialność

 1. Korzystanie z Placu Zabaw „ Park Pinokio” wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała oraz mienia. Klienci korzystają z infrastruktury Placu Zabaw „ Park Pinokio” na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna. W szczególności osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne oraz osoby niepełnosprawne korzystają z obiektu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  2. Zarządzający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Klientów, w tym zwłaszcza urazy lub uszkodzenia ciała oraz mienia, jak również za ich skutki.
  3. Zarządzający nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury obiektu niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami Personelu, czy też z wyłącznej winy Klientów obiektu.
  4. Zarządzający, ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, zniszczone lub pozostawione na terenie obiektu, jak również w jego otoczeniu.
  5. Zarządzający, ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
  6. Rodzice lub Opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za wszelkie szkody przez nich spowodowane, jak również spowodowane przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
  7. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku Pinokio będące skutkiem siły wyższej lub wywołane okolicznościami niezależnymi od Zarządzającego.
  8. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klientów z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami szczegółowymi.

§ 6
Ochrona Danych Osobowych

 1. Klienci Park Pinokio wchodząc na jej teren wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku podczas pobytu na terenie Park Pinokio
  3. Administratorem danych osobowych jest Hotel Na Wierzynka Restauracja Maryla s.c. A.J. Pasek, ul . Wierzynka 9, 32-020 Wieliczka NIP: 6831662066, Regon 351338454
  4 . Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa w  Plac Zabaw „ Park Pinokio na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”).
  5. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą przechowywane przez okres 14 dni lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
  6. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie będą udostępnione podmiotom trzecim w celu przetwarzania.
  7. Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz w zależności od praw przysługujących im na mocy RODO – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
  9. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  10. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
  11. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Klientów przez osoby trzecie w związku
  z rejestrowaniem lub upublicznianiem (np. w mediach społecznościowych) wizerunku Klientów przez te osoby.

§ 7
Zasady uzupełniające

  1. Zarządzający zastrzega prawo do rezerwacji całego Placu Zabaw Park Pinokio lub jego poszczególnych części na specjalne wydarzenia.
   3. Reklamacje na usługi świadczone przez Plac Zabaw Park Pinokio , rozpatruje Zarządzający w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może złożyć osobiście w recepcji lub przesłać na adres siedziby Zarządzającego. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone jedynie na formularzu dostępnym w recepcji Park Pinokio oraz na www. Parkpinokio.pl
   4. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje zarządzający serwisem www.przelewy24.pl.
   5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych należy zwracać się do Personelu Park Pinokio.
   6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
   7. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zarządzającym a Klientem jest właściwy rzeczowo Sąd w Krakowie
   8. Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej www.parkpinokio.pl

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu!